ปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 4 หน่วยงาน : โรงพยาบาลน้ำขุ่น

MOIT1 หน่วยงานมีการวางระบบโดยการกำหนดมาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT หลักฐานที่ต้องตรวจมี/ไม่มีแนบ Linkอธิบายชี้แจงเพิ่มเติม
MOIT11. คำสั่ง / ประกาศ ที่ระบุกรอบแนวทาง
MOIT11.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในคำสั่ง / ประกาศ และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานมี1.1 บันทึกแจ้งเวียนการเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์หน่วยงานอยู่ระหว่างการปรับปรุง ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วยครับ
MOIT11.2 มีคำสั่ง / ประกาศ โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เป็นไปตามข้อ 1. (รายละเอียดข้อมูลประกอบข้อคำถาม)มี1.2 ประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ โรงพยาบาลน้ำขุ่น
MOIT11.3 มีกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไชต์ของหน่วยงาน รายละเอียดเนื้อหาในข้อมูลประกอบข้อคำถามข้อ 2. ข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.2 (รายละเอียดข้อมูลประกอบข้อคำถาม)มี1.3 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ โรงพยาบาลน้ำขุ่น
MOIT11.4 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานมี1.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ โรงพยาบาลน้ำขุ่น
MOIT12. รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
MOIT12.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบร้ายงานฯ และมีการขออนุญาต นำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานมี2.1 บันทึกการลงนามรายงานผลการกำกับติดตามเผยแพร่ข้อมูลปี 2566
MOIT12.2 มีรายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา (รายงานผลฯ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)มี2.2 รายงานผลการติดตามดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
MOIT12.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานมี 2.3แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์-ติดตามผล ปี 2565
Scroll to Top