MOIT5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

MOITหลักฐานที่ต้องตรวจมี/ไม่มีแนบ Linkอธิบายชี้แจงเพิ่มเติม
MOIT5ไตรมาสที่ 1 หน่วยงานวาง link จำนวน 3 link (Link ละ 1 เดือน)
MOIT51. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร. 1 ไตรมาสที่ 1 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไชต์ของหน่วยงานมีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่เว็บไซต์หน่วยงานอยู่ระหว่างการปรับปรุง ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วยครับ
MOIT52. มีแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม 2565-เดือนธันวาคม 2565
MOIT5ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนตุลาคม 2565มีรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2565
MOIT5ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤศจิกายน 2565มีรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤจิกายน 2565
MOIT5ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนธันวาคม 2565มีรายงานการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2565
MOIT53. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ผลการดำเนินงาน สขร.1
MOIT5 ไตรมาสที่ 2 หน่วยงานวาง link จำนวน 3 link (Link ละ 1 เดือน)
MOIT51. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร. 1 ไตรมาสที่ 2 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานมีบันทึกข้อคามรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่
MOIT52. มีแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม 2566 – เดือนมีนาคม 2566
MOIT5ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมกราคม 2566มีรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2566
MOIT5ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2566มีรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
MOIT5ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมีนาคม 2566มีรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2566
MOIT53. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล
MOIT5ไตรมาสที่ 3 หน่วยงานวาง link จำนวน 3 link (Link ละ 1 เดือน)
MOIT51. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร. 1 ไตรมาสที่ 3 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
MOIT52. มีแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน 2566 – เดือนมิถุนายน 2566 ดังนี้
MOIT5ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนเมษายน 2566
MOIT5ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤษภาคม 2566
MOIT5ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมิถุนายน 2566
MOIT53. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
Scroll to Top