MOIT5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

MOIT หลักฐานที่ต้องตรวจมี/ไม่มีแนบ Link อธิบายชี้แจงเพิ่มเติม
MOIT5ไตรมาสที่ 4 หน่วยงานวาง link จำนวน 3 link (Link ละ 1 เดือน)
MOIT5 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร. 1 ไตรมาสที่ 4 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
MOIT5 2. มีแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม 2566 – เดือนกันยายน 2566 ดังนี้
MOIT5 ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกรกฎาคม 2566
MOIT5 ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนสิงหาคม 2566
MOIT5 ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกันยายน 2566
MOIT5 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
Scroll to Top