MOIT11 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ตามภารกิจของหน่วยงาน

MOITหลักฐานที่ต้องตรวจมี/ไม่มี แนบ Linkอธิบายชี้แจงเพิ่มเติม
MOIT111. มีหลักฐานการการจัดโครงการ / กิจกรรม ที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ที่ดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566
MOIT111.1 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามอนุมัติในโครงการ และมีการขออนุญาต นำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานมีโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการทางด้านการแพทย์เว็บไซต์หน่วยงานอยู่ระหว่างการปรับปรุง ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วยครับ
MOIT111.2 โครงการมีโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการทางด้านการแพทย์
MOIT112. มีรายงานประชุมโครงการ / กิจกรรม ที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมวางแผนและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ (มีการแสดงชื่อของผู้เข้าร่วมการประชุม / สัมมนา อย่างชัดเจน)มีโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการทางด้านการแพทย์
MOIT113. มีรายงานประชุมโครงการ / กิจกรรม ที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมดำเนินการ ตามภารกิจที่เลือก (มีการแสดงชื่อของผู้เข้าร่วมการประชุม / สัมมนา อย่างชัดเจน)มีโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการทางด้านการแพทย์
MOIT114. มีรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรม ตามภารกิจที่เลือกมีโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการทางด้านการแพทย์
MOIT115. มีภาพกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจนมีโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการทางด้านการแพทย์
MOIT116. มีบันทึกข้อความรายงาน ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบ สั่งการ และมีการขออนุญาต นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (สำหรับข้อ 2. ข้อ 3. และข้อ 4.)มีโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการทางด้านการแพทย์
MOIT117. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล
Scroll to Top