ปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 3

ตัวชี้วัดที่ 1 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดที่ 2 การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
ตัวชี้วัดที่ 3 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ตัวชี้วัดที่ 4 การส่งเสริมความโปร่งใส
ตัวชี้วัดที่ 5 การป้องกันการรับสินบน
ตัวชี้วัดที่ 6 การป้องกันการใช้ทรัพย์สินของราชการ
ตัวชี้วัดที่ 7 การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดที่ 8 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ตัวชี้วัดที่ 9 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
Scroll to Top